1. All products and data on this Web Site are owned by "Prodanović d.o.o." / Svi podaci, tekstovi i materijali na ovom sajtu vlasništvo su "Prodanović d.o.o.".
  2. Most images are property of MK PHOTO and remaining images are property of CADDAR design studio. / Većina slika su vlasništvo MK PHOTO, a ostale slike su vlasništvo CADDAR studija.
  3. ALL web materials are the property of CADDAR design and ARE NOT ALLOWED FOR MISUSES or further use. / Svi web materijali na ovom sajtu su vlasništvo CADDAR studija i NIJE DOZVOLJENA njihova zloupotreba niti svako dalje korišćenje.
  4. ALL STANDARD LIMITATIONS FOR EDITING, COPYING and USE of this materials are applied. / Svi standardni uslovi zabrane korišćenja tuđe intelektualne svojine ovim se potvrđuju.